Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN MARKTSTROOM

 

 Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbieder:

De partij die bij openbare plaatsen Marktstroom aanbiedt. In de diverse regio’s van Nederland zijn verschillende publieke- of private partijen Aanbieder

 

Afnemer:

De organisator van het Evenement of Markt die met het Evenement of Markt gebruik maakt van Marktstroom

 

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden voor het gebruik van Marktstroom

 

Evenement:

Een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn.

 

Marktstroom:

De levering van elektriciteit met een maximum vermogen van 200 kW of water vanaf een Evenementenstroomaansluiting aan een Evenement.

 

Evenementenstroomaansluiting:

Een genummerde aansluiting op de het terrein, inclusief elektriciteitsmeter of watermeter, waarop de Afnemer het Evenement aansluit voor de afname van Marktstroom

 

Evenementenstroomtarief:

Het door de Aanbieder voor de onder zijn beheer vallende openbare terreinen vastgestelde tarief voor het gebruik van Marktstroom per kWh of liter exclusief BTW, welk tarief per Aanbieder kan verschillen (zie artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden)

 

Evenementenstroomvoorzieningen:

Het geheel van faciliteiten benodigd voor het gebruiken van Evenementenstroom, waaronder trafohuizen, Evenementenstroomaansluitingen, leidingen, meetinrichtingen e.d.

 

Exploitant:

De vennootschap die door de Aanbieder belast is met de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van Marktstroom zijnde thans de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Involtum Services B.V., gevestigd te Rotterdam

 

Overeenkomst:

De overeenkomst voor de levering respectievelijk afname van Marktstroom, welke overeenkomst elke keer dat de Afnemer zich aansluit op een Evenementenstroomaansluiting tot stand komt met de Aanbieder

 

 

Persoonlijke Pagina:

Een webpagina binnen www.marktstroom.nl, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen

 

Service-/storingsdienst: 

De helpdesk van de Exploitant, bestemd voor het stellen van vragen en het doorgeven van storingen. Het telefoonnummer is thans 088 - 170 7702

 

Verbruikskosten

Het Evenementenstroomtarief x de afgenomen kWh-elektriciteit of de afgenomen liters.

 

www.marktstroom.nl:

De website waarop nadere gegevens te vinden zijn met betrekking het gebruik van Marktstroom en waarop men zich kan aanmelden voor het gebruik van Marktstroom en Marktstroom kan in- en uitschakelen..

 

Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst.

 

2.2

De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op en is te downloaden van www.marktstroom.nl en zal de Afnemer per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3 – Gebruik van Marktstroom

 

3.1

Voor het starten van de levering van Marktstroom dient de Afnemer de volgende procedure te volgen.

De Afnemer dient zich via www.marktstroom.nl aan te melden. Waarna de Exploitant contact opneemt en de gegevens van de Afnemer controleert, waaronder het rekeningnummer waarvan automatische incasso plaatsvindt. De Afnemer ontvangt daarna binnen 2 werkdagen zijn username en password en daarmee is hij geregistreerd.

Na registratie bevestigt de Afnemer zijn elektriciteitskabel aan een vrije stekkerdoos van de Evenementenstroomaansluiting of zijn waterleiding aan een vrije watertappunt. Daarna heeft de keuze de Afnemer uit de volgende twee wijzen van afname van Evenementenstroom:

Gebruik van Marktstroom vindt vervolgens plaats door in te loggen op www.marktstroom.nl of met de Marktstroom App en daar het juiste aansluitnummer, welke op de aansluiting/tappunt staat vermeld, te activeren.

 

3.2

Ten aanzien van de elektriciteit Evenementenstroomaansluiting het volgende. De frequentie van de Evenementenstroomaansluiting is 50Hz. De typen aansluitingen en vermogens variëren per Evenementenstroomkast. De te gebruiken stekkertypes zijn afhankelijk van het type Evenementenstroomaansluiting.

De stekkers en bijbehorende bekabeling dienen te voldoen aan NEN1010, CEE en Kema keur. Voor advies hoe de Evenementenstroomaansluiting veilig gebruikt kan worden, kan de Afnemer advies inwinnen bij een erkende installateur.

Het is de Afnemer niet toegestaan om ondeugdelijke verloopstekkers te gebruiken. De aansluitkabels en stekkers dienen geschikt te zijn voor het gekozen type Evenementenstroomaansluiting.

 

3.3

De Afnemer dient zich te houden aan alle landelijk en plaatselijk toepasselijke wet- en regelgeving.

Het afnemen van Marktstroom houdt overigens niet tevens de toestemming van de Aanbieder in voor het gebruik van het Evenementen terrein. De Afnemer dient voor het gebruiken van het Evenementen terrein afzonderlijk een overeenkomst met de Aanbieder te sluiten dan wel een vergunning bij de Aanbieder aan te vragen dan wel toestemming van de Aanbieder te krijgen.

 

3.4

Voor het stoppen van de levering van Marktstroom dient de Afnemer de volgende procedure te volgen.

Het stoppen van de levering van Marktstroom vindt plaats door in te loggen op www.marktstroom.nl of bij de Marktstroom App en daar het juiste aansluitnummer te deactiveren.

Het stoppen van de levering van Evenementenstroom door de Afnemer dient twee doelen, namelijk enerzijds voorkoming van het doorlopen van kosten voor de levering van Evenementenstroom en anderzijds vanuit veiligheidsoogpunt.

Kosten voor het niet of te laat afmelden dan wel het afnemen van Evenementenstroom door derden die zich niet onder eigen klantnummer hebben aangemeld, komen voor rekening van de Afnemer. Eventuele schade die het gevolg is van het niet of te laat afmelden wordt aan de Afnemer in rekening gebracht.

Zolang de Afnemer zich niet heeft afgemeld voor de levering van Evenementenstroom, ontvangt hij dagelijks een optionele email of SMS-bericht dat hem eraan herinnert dat de levering van Evenementenstroom via de door de Afnemer aangegeven Evenementenstroomaansluiting plaatsvindt. De Afnemer kan de optionele email of SMS-service uitzetten via zijn Persoonlijke Pagina.

 

 

Artikel 4. – Exploitatie Evenementenstroom

 

4.1

De Aanbieder heeft de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van Marktstroom uitbesteed aan de Exploitant. Onder de dienstverlening richting de Afnemers, valt onder meer:

-         het registreren van de Afnemer en het toekennen van een klantnummer en een Persoonlijke Pagina op www.marktstroom.nl;

-         het beantwoorden van vragen en/of opmerkingen van de Afnemer over (het gebruik van) Marktstroom;

-         het beheren en onderhouden van de website www.marktstroom.nl;

-         het beheren en onderhouden van de Service-/storingsdienst, die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is;

-         het factureren en incasseren van de Verbruiks- en Overige kosten.

 

4.2

De Afnemer is verplicht alle benodigde informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen aan de Exploitant, die voor Exploitant benodigd is voor het uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van Marktstroom. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van informatie, al dan niet via de Persoonlijke Pagina, zoals bedrijfsgegevens, adresgegevens, mobiele telefoonnummers en bankrekeningnummer waar vanaf automatische incasso plaatsvindt. Wijzigingen in voormelde gegevens dient de Afnemer direct door te geven aan de Exploitant via de Persoonlijke Pagina.

 

 

Artikel 5 – Evenementenstroomtarief

 

5.1

Iedere Aanbieder stelt in de onder zijn beheer vallende openbare Evenementen terreinen het Evenementenstroomtarief vast. De Evenementenstroomtarieven staan per Aanbieder vermeld op www.marktstroom.nl. Het staat de Aanbieders van Evenementenstroom vrij om periodiek het Evenementenstroomtarief te wijzigen na voorafgaande kennisgeving daarvan op www.marktstroom.nl.

 

5.2

De Afnemer is aan de Aanbieder een vergoeding voor het gebruik van Marktstroom verschuldigd, die bestaat uit het Evenementenstroomtarief vermenigvuldigd met aantal kWh dan wel liters dat de Afnemer heeft afgenomen van de Evenementenstroomaansluiting, vermeerderd met BTW. Het aantal afgenomen kWh aan elektriciteit dan wel liters aan water wordt door de Exploitant gemeten met behulp van de meetinrichting in de Evenementenstroomaansluiting. De meetinrichting in de Evenementenstroomkasten bestaat uit comptabele meters. Bij twijfel over de juistheid van de meting geldt de administratie van de Exploitant, behoudens mogelijkheid van tegenbewijs door de Gebruiker.

 

5.3

Het tarief voor gebruik van het telefoonnummer van de Service-/storingsdienst bedraagt lokaal tarief. Deze kosten worden door de telefoonmaatschappij van de Afnemer doorbelast. Bij bepaalde telefoonabonnementen kunnen de kosten voor het bellen naar een lokaal nummer hoger zijn. Voor informatie hierover wordt de Afnemer verwezen naar zijn telefoonmaatschappij.

 

 

Artikel 6 – Betaling

 

6.1

De Exploitant brengt eens per maand namens alle Aanbieders de Verbruikskosten aan de Afnemer in rekening door middel van een gespecificeerde verzamelfactuur. Die factuur wordt de Afnemer ter beschikking gesteld via de Persoonlijke Pagina en via email. De Exploitant draagt zorg voor de uitsplitsing en uitbetaling van de geïncasseerde vergoedingen naar de diverse Aanbieders.

 

6.2

De Afnemer geeft een volmacht tot automatische incasso. Incasso vindt plaats van het door de Afnemer opgegeven rekeningnummer. De Afnemer dient er steeds voor zorg te dragen dat hij voldoende saldo of kredietruimte op de desbetreffende rekening heeft. Indien de incasso vertraging oploopt dan wel onmogelijk blijkt te zijn, is de Afnemer 30 dagen na de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn van rechtswege in verzuim en is hij wettelijk rente ingevolge artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle kosten die in en/of buiten rechte moeten worden gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de Afnemer. De verplichting tot betaling van de factuur mag niet worden opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur.

 

6.3

Indien de Afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig betaalt dan wel zijn bank instructie geeft het met automatische incasso betaalde bedrag te retourneren, is hij van rechtswege in verzuim.

De Exploitant is bevoegd de Afnemer het verdere gebruik van Marktstroom te weigeren of nog slechts het gebruik van Marktstroom zonder klantnummer toe te staan in het geval van:

a.        herhaalde wanbetaling van de Afnemer;

b.        surséance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een aanvraag daartoe;

c.        beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs)vermogen van de Afnemer;

d.        onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Afnemer;

e.        bedrijfsbeëindiging van de Afnemer;

f.          overlijden van de Afnemer.

De Aanbieder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van weigering van de Exploitant om de Afnemer Marktstroom te leveren.

 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid voor storingen in de levering van Evenementenstroom

 

7.1

De Aanbieder en de Exploitant zullen al het redelijke ondernemen om storingen in de dienstverlening van Marktstroom te voorkomen. Een Afnemer wordt verzocht door hem geconstateerde storingen en schades aan Evenementenstroomvoorzieningen direct te melden bij de Service-/storingsdienst.

 

7.2

Slechts indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder of Exploitant of door hen ingeschakelde ondernemingen is de Aanbieder aansprakelijk voor door de Afnemer te lijden directe schade met een beperking van één miljoen euro per gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals maar niet uitsluitend gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten.

 

7.3

Storingen in het elektriciteitsnetwerk, in de toelevering van elektriciteit aan de Aanbieder en/of storingen in het waternetwerk, in de toelevering van water aan de Aanbieder en/of storingen van netwerken van de (mobiele) telefoonmaatschappij of internetprovider van de Afnemer zijn voor zijn eigen rekening en risico.

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

8.1

De Afnemer is, behoudens beperkingen die wet en regelgeving hem bieden, aansprakelijk voor alle schade te lijden door hemzelf en alle directe schade (derhalve niet gevolgschade) te lijden door de Aanbieder, de Exploitant en/of  door de Aanbieder of de Exploitant ingeschakelde derden ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van Marktstroom en/of de Evenementenstroomvoorzieningen, waaronder onder meer doch niet gelimiteerd tot:

a.      het verkeerd aankoppelen van het Evenement aan of het niet of verkeerd afkoppelen van het Evenement van de Evenementenstroomaansluiting;

b.      in het geval van elektriciteit, het gebruik van een verloopstekker (van welk type ook), een kabel of een stekker van een type dat niet voldoen aan de veiligheidsnormen behorend bij de betreffende Evenementenstroomaansluiting of met een amperage dat minder is dan bij de betreffende Evenementenstroomaansluiting wordt aangeboden;

c.      in het geval van elektriciteit, het niet op adequate wijze aansluiten van kabels en/of stekkers ;

d.      in het geval van elektriciteit, het op één moment afnemen van meer Evenementenstroom dan het toegestane maximum vermogen van de betreffende kast;

e.      in het geval van elektriciteit, het niet voldoen aan de terzake geldende veiligheids- en /of andere voorschriften van de Evenementenstroomvoorzieningen en/of de elektrische installatie behorend tot het Evenement van de Afnemer.

f.        in het geval van water, het gebruik van een verloopleidingen (van welk type ook), een leiding of slang van een type dat niet voldoen aan de veiligheidsnormen behorend bij de betreffende Evenementenstroomaansluiting of met een volume dat minder is dan bij de betreffende Evenementenstroomaansluiting wordt aangeboden;

g.      in het geval van water, het niet op adequate wijze aansluiten van leidingen en/of slangen;

h.      in het geval van water, het niet voldoen aan de terzake geldende veiligheids- en /of andere voorschriften van de Evenementenstroomvoorzieningen en/of de water installatie behorend tot het Evenement van de Afnemer.

 

8.2

De Afnemer vrijwaart de Aanbieder en de Exploitant voor aansprakelijkheid van schade en kosten van derden, die voortvloeit uit situaties als genoemd c.q. bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 

 

Artikel 9 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 

9.1

De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen.

 

9.2

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen de Aanbieder en de Afnemer een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

10.1

Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

10.2

Alle geschillen, voortvloeiend uit de levering van Evenementenstroom en/of de Algemene Voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de Aanbieder, tenzij het een geschil over de dienstverlening van de Exploitant betreft, in welk geval de rechtbank te Rotterdam bevoegd zal zijn.

 

 

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee u zich heeft aangemeld bij ons en kiest u een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.